Седница бр. 13 од 04.03.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 13-та седница за 04.03.2014 (вторник), со почеток во 12:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 13-та седница за 04.03.2014 (вторник), со почеток во 12:00 часот.

 

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 12-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.02.2014 година.  

2. Предлог-Образец: Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1).

3. Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга.  

4. Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје, емитувана на 28 февруари 2014 година.  

5. Барање бр.11-75 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.7 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

6. Барање бр.11-76 од 27.02.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

7. Барање бр.11-77 од 27.02.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет програмски сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

8. Барање бр.11-78 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

9. Барање бр.11-79 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Mултимедиа Нет Скопје подружница Куманово.  

10. Барање бр.11-80 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.5 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија.

11. Барање бр.11-81 од 27.02.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија.

12. Барање бр.11-82 од 28.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија.

13. Барање бр.11-83 од 28.02.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр.3 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија.

14. Барање бр.11-84 од 28.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.60 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

 
15. Разно.
                             Accessibility

Accessibility