Seanca nr. 13 me datë 04.03.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 13-të do ta mbaje me datë 04.03.2014 (e martë), me fillim prej ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 13-të do ta mbaje me datë 04.03.2014 (e martë), me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 12-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 28.02.2014.

2. Propozim – formular: Të dhëna për strukturën pronësore , redaktorët dhe punën ekonomike të radiodifuzerëve (formular SUE/1).

3. Propozim vendim për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të SHTR TV ART Kanal Strugë.

4. Raport nga servisi programor i SHTR Televizioni Sitel Shkup, transmetuar me datë 28 shkurt 2014.

5. Kërkesë nr. 11-57 me datë 27.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 7 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

6. Kërkesë nr. 11-76 me datë 27.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

7. Kërkesë nr. 11-78 me datë 27.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 1 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS – VT Probishtip.

8. Kërkesë nr. 11-78 me datë 27.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 7 të SHTR – operator i rrjetit kabllor KDS – VT Propobishtip.

9. Kërkesë nr. 11-79 me datë 27.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Multimedia NET Shkup dega Tetovë.

10. Kërkesë nr. 11-80 me datë 27.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli.

11. Kërkesë nr. 11-81 me datë 28.02.2014, për regjistrimin e pakos servisi programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli.

12. Kërkesë nr. 11-82 me datë 28.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor. Nr 6 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime SPAJDER NET Gjevgjeli.

13. Kërkesë nr. 11-83 me datë 28.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 3 të Sjoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime.

14. Kërkesë nr. 11-84 me datë 28.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 60 të Shoqërisë për telekomunikim inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovës, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

15. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility