Седница бр. 13 од 13.03.2013

13-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 13.03.2013 година (среда), со почеток во 12,00 часот.

 
                                             Д н е в е н   р е д
 
1. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 21.02.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот, одржана на 27.02.2013 година.

3. Извештај од мониторингот на медиумското покривање на изборната кампања.
  
4. Извештај од Пилот ревизијата во рамките на Твининг проектот“Поддршка на процесот на фискална децентрализација преку зајакнување нa капацитетите за стабилно финансико управување и внатрешна финансиска контрола на локално и централно ниво“.

5. Анализа на поведените управни спорови против одлуките на Советот за радиодифузија на Република Македонија (во периодот од ноември 2007 до февруари 2013).

6. Информација по претставката на Дибра ТВ ДООЕЛ Дебар со Предлог-Налог за исклучување на телевизиски програмски сервис на ТРД ТВ Жупа ДООЕЛ, с.Мал Папрадник, Центар Жупа, од програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар. 

7. Разно.Accessibility

Accessibility