Седница бр.13 – 02.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја одржа на 02.04.2024 година (вторник) со почеток во 14:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.03.2024 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.03.2024 година.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата на РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility