Седница бр.13 – 10.04.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја одржа на 10.04.2023 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.03.2023 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на членот 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Сарај Скопје за прекршување на член 55 став 1 од ЗААВМУ и на точката 30 од Упатството за пласирање производи.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговското Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Трговското Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  8. Предлог за поведување прекршочна постапка на Трговското радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
  9. Разно.


Accessibility

Accessibility