Seanca nr. 13 – 10.04.2023

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 12-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 28.3.2023.
  2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim në televizion ndaj SHTR TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Radiodifuzive NASHA TV SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) të LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e personave të mitur.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR KLAN MAQEDONI SHPKNJP eksport-import Saraj Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafi (1) të LSHMAAV dhe të pikës 30 të Rregullores për plasim produktesh.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive KOMPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) të LSHMAAV.
  7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj Shoqërisë tregtare Radiodifuzive KOMPANI 21-М SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
  8. Propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ndaj Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 92 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility