Седница бр.13 – 20.03.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 13-та седница ја закажува за 20.03.2017 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.03.2017 година.

2. Нацрт-годишен Извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година.

3. Предлог-одлука за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

4. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка од мала вредност.

6. Разно.Accessibility

Accessibility