Седница бр.13 – 26.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја закажува за 26.02.2018 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.02.2018 година.
  2. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола на радиодифузер.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility