Седница бр. 14 од 10.03.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 14-та седница за 10.03.2014 година (понеделник), со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 14-та седница за 10.03.2014 година (понеделник), со почеток во 11 часот.

 

                         Д н е в е н р е д

 1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.03.2014 година.
 2. Предлог-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.
 3. Предлог-Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.
 4. Нацрт-Образец за доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност безобјавување на јавен конкурс.
 5. Информација за потребата од уплата на средства за користење на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија, со предлог-одлука.
 6. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница, со предлог-одлука.
 7. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје, со предлог-одлука.
 8. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар.
 9. Предлог-Меморандум за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје „ФДУ“.
 10. Предлог-Меморандум за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид.
 11. Предлог Годишен извештај за извршени контроли од страна на офицерите за заштита на лични податоци во Советот за радиодифузија на РМ во 2013 година.
 12. Извештај од работилницата на тема „Јавните набавки, административните службеници и вработените во јавниот сектор”, одржана на 21 и 22 февруари 2014 година во хотел „Континентал” во Скопје.
 13. Разно.             

 

 Accessibility

Accessibility