Седница бр. 14 од 15.03.2013

14-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 15.03.2013 година (петок), со почеток во 12,00 часот.

 
                                                      Д н е в е н   р е д
 
1. Предлог-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година.

2. Извештаj за начинот на известувањето во вестите во првите десет дена од изборната кампања.
 
3. Барање бр.11-55 од 28.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кебелска мрежа Кабел-Л-Нет Лабуништа Струга. 

4. Барање бр.11-53 од 27.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.2 на ТРД – оператор на кебелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ  ДООЕЛ Крушево. 

5. Барање бр.11-44 од 05.02.2013 година, за регистрираниот пакет програмски сервиси бр.1 на Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка.

6. Барање бр.11-59 од 12.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.43 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за сите подружници.

7. Барање бр.11-60 од 12.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.39  на  Македонски Телеком АД Скопје.

8. Барање бр.11-48 од 12.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.4 на ТРД-оператор на јавна комуникациска мрежа  КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип.

9. Барање бр.11-58 од 11.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за градовите Штип, Скопје, Свети Николе, Велес, Битола, Струмица, Кочани и Кавадарци.

10. Барање бр.11-58 од 11.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот  дигитален пакет програмски сервиси бр.16 на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, ТРД РОБИ  ДООЕЛ Штип, за сите подружници.

11. Информација од контролен мониторинг на програмскиот пакет на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, со предлог заклучок. 

12. Предлог-Мислење во врска со Барањето на Министерството за информатичко општество и администрација (бр.03-1133/1 од 13.03.2013 година).

13.  Разно.Accessibility

Accessibility