Седница бр.14 – 02.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја закажува за 02.03.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 26.02.2018 година.
  2. Усвојување на предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.02.2018 година.
  3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на радиодифузер.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Систем за управување со документи (ДМС) – Надградба на постојниот интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење.
  5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Тонери за принтери и копир апарати.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: ИСО (ISO) – (9001:2015).
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility