Седница бр.14 – 03.05.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја одржа на 03.05.2023 година (среда) со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.04.2023 година.
 2. Разгледување на Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 1 јануари до 31 март 2023 година.
 3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Сарај Скопје за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
 4. Предлог за поведување прекршочна постапка на ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ за прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ.
 5. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ ШУТЕЛ од Скопје.
 6. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД УРБАН ФМ РАДИО од Скопје.
 7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка –  услуга: Лиценца за Firewall.
 8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Потрошен и ситен информатички материјал и алат.
 9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка –  услуга: Изнајмено печатење.
 10. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за набавка на услуга: Градежни – занатски работи за санација во објектот, со проценета вредност под вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки.
 11. Разно.


Accessibility

Accessibility