Seanca nr.14 – 03.05.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 14-të e mbajti me datë 03.05.2023 me fillim prej ora 14:30

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 13-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 10.4.2023.
 2. Shqyrtimi i Raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 janar deri më 31 mars 2023.
 3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR KLAN MAQEDONI SHPKNJP eksport-import Saraj Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) të LSHMAAV.
 4. Propozim për fillimin e procedurës për kundërvajtje ndaj SHTR Т.V. КАLTRINA Mazar Tateshi, Strugë SHPKNJP për shkelje të nenit 92 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 5. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë ndaj SHTR TV SHUTEL nga Shkupi.
 6. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë ndaj SHTR URBAN FM RADIO nga Shkupi.
 7. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik –  shërbim: Licencë për Firewall.
 8. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Material harxhus dhe pjesë të imta të IT.
 9. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik –  shërbim: Shtypje me qira.
 10. Propozim për dhënie miratim për aprovimin e vendimit për furnizim të shërbimit: Punime ndërtimore për rehabilitim në objekt, me vlerë të parashikuar nën kufijtë e vlerës për zbatim të Ligjit për furnizime publike.
 11. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility