Седница бр.14 – 08.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја одржa на 08.04.2024 година (понеделник) со почеток во 15:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.04.2024 година.
  2. Предлог-одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.0803-63 од 04.03.2024 г. за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот СПАЈДЕР ДООЕЛ од Гевгелија.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на издавачот на печатен медиум Колор Медија Плус од Скопје.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Превентивно и адаптивно оддржување на  софтверот за системот за мониторирање на РА и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Одржување на хигиена во деловните простории на Агенцијата.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока:  Ситен и потрошен информатички материјал.
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility