Seanca nr.14-të – 08.04.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 13-të e mbajti me datë 8.4.2024  nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 15:30.

 

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 13-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 2.4.2024.
  2. Propozim-vendim për anulimin e Vendimit PA1 nr.0803-63 datë 4.3.2024 për heqjen e lejes për radio transmetim të SHTR RADIO ALEKSANDAR MAKEDONSKI Ilija Tanevski Kërçovë SHPKNJP.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit SPAJDER SHPKNJP nga Gjevgjelia.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike botuesit të medias së shkruar Kolor Medija Plus nga Shkupi.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Mirëmbajtja preventive dhe adaptive e softuerit për sistemin e monitorimit të shërbimeve të RA dhe TV dhe mbikëqyrja e ORRPKE.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Mirëmbajtja e higjienës në ambientet e punës të Agjencisë.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – mallra:  Material informativ i imët dhe i shpenzueshëm.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility