Седница бр. 15 од 21.03.2013

15-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 21.03.2013 година (четврток), со почеток во 13,00 часот.

 
                                            Д н е в е н   р е д
 
1. Усвојување на Записникот од 12-та седница на Советот, одржана на 06.03.2013 година.

2. Извештаи од мониторингот на медиумското покривање на изборната кампања. 

3. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставена пресметка на 4 март 2013 година. 

4. Разно.Accessibility

Accessibility