Седница бр.15 – 09.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја закажува за 09.03.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.03.2018 година.
  2. Предлог-решение за запирање на постапката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузер, поради престанок на правното лице.
  3. Предлог-решение за запирање на постапката за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација по службена должност.
  4. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: обука на лица вработени во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои учествуваат во постапките за јавни набавки како членови на комисиите за јавни набавки.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility