Седница бр.15 – 18.05.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 18.05.2023 година (четврток) со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.05.2023 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Ирис од Штип за прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Ирис од Штип за прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Компани 21-М од Скопје за прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на компјутерска и друга ИKT опрема.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга:  Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility