Seanca nr.15 – 18.05.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 15-të e mbajti me datë 18.05.2023 me fillim prej ora 14:30

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 14-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 3.5.2023.
  2. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TV Iris nga Shtipi për shkelje të nenit 15 paragrafi (1) të Ligjit për media.
  3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TV Iris nga Shtipi për shkelje të nenit 15 paragrafi (3) të Ligjit për media.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TV Kompani 21-М nga Shkupi për shkelje të nenit 15 paragrafi (3) të Ligjit për media.
  5. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajtjen e kompjuterëve dhe paisjeve të tjera TIK.
  6. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:  Hulumtim – Аnaliza e çështjeve gjinore dhe mënyra e paraqitjes dhe përfaqësimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesve.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility