Седница бр. 16 од 21.03.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 16-та седница за 21.03.2014 година (петок), со почеток во 10 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 16-та седница за 21.03.2014 година (петок), со почеток во 10 часот.

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.03.2014 година.  

2.  Специфичности на методологијата за мониторинг на изборните процеси во 2014 година.

3. Предлог-Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс со Информација за доставена забелешка по повод Нацрт-Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс.

4. Информација во врска со доставениот Ревизорски извештај за ревизија на годишните финансиски извештаи за годишната сметка на Агенцијата за 2013 година.  

5. Барање бр. 11-118 од 14.03.2014 година за регистрација на пакет програмски севиси бр. 4 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово.

 

6. Барање бр. 11-119 од 14.03.2014 година за регистрација на пакет програмски севиси бр. 3 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подужница Липково.

7. Разно.            Accessibility

Accessibility