Седница бр. 16 од 27.03.2013

16-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 27.03.2013 година (среда), со почеток во 13,00 часот.

Д н е в е н   р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот, одржана на 13.03.2013 година.

2. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 15.03.2013 година.

3. Извештаj за начинот на известувањето во вестите за периодот на изборната кампања.

4. Извештаи за констатирани прекршувања во текот на изборната кампања.

5. Барање бр.11-63 од 14.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.9 на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.

6. Барање бр.11-65 од 20.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.40 на Македонски Телеком АД
Скопје.

7. Информација за неовластено реемитување на телевизискиот програмски сервис на PINK TV, со предлог заклучок.

8. Предлог – Одлука за одобрување средства за отстранување сторена штета – скршени стакла во седиштето на Советот, согласно Договорот за јавна набавка за обезбедување финансиско-осигурителни услуги, бр.03-150/1 од 10.01.2013 година.

9. Разно.Accessibility

Accessibility