Седница бр.16 – 12.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 12.03.2018 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.03.2018 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола на радиодифузер.
  3. Разно.

 Accessibility

Accessibility