Седница бр.16 – 27.04.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја одржа на 27.04.2022 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 2-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.04.2022 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.04.2022 година.
  3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јануари до 31 март 2022 година.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на членот 55 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ – М ДОО Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  6. Став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  во однос на доставеното известување за извршена проверка на преземени мерки во врска со дадени препораки содржани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility