Seanca nr. 16- 27.04.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 16-të e mbajti me datë 27.04.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miaratim i Propozim-procesverblit nga seanca e 2-të publike e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 15.04.2022.
  2. Miaratim i Propozim-procesverblit nga seanca e15-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 15.04.2022.
  3. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën 1 janar deri më 31 mars 2022.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR Televizioni Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj SHTR ALSAT-M SHPK Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media.
  6. Qëndrimi i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele në lidhje me njoftimin e dorëzuar për verifikimin e masave të ndërmarra lidhur me rekomandimet e dhëna të përfshira në raportin përfundimtar të auditorit të certifikuar shtetëror.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility