Седница бр.16 – 29.05.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја одржа на 29.05.2023 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.05.2023 година.
  2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на издавачот на печатен медиум КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО Скопје, за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  4. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на  ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ од Струмица.
  5. Предлог за започнување јавна консултација за измени и дополнувања на „Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување“.
  6. Предлог-информација до органот надлежен за авторските права и сродните права поради сомневање дека е сторена повреда.
  7. Разно.


Accessibility

Accessibility