Seanca nr.16 – 29.05.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 16-të e mbajti me datë 29.05.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 15-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 18.5.2023.
  2. Propozim-vendim për ribalancin e Planit financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2023.
  1. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të botuesit të medias së shkruar KOLOR MEDIA PLUS SHPK Shkup, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
  2. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR TV-КАNAL VIS SHPKNJP nga Strumica.
  3. Propozim për fillimin e konsultimit publik për ndryshime dhe plotësime të „Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kuadrovike për marrjen e lejes për transmetim në radio dhe televizion“.
  4. Propozim-informacion drejtuar organit kompetent për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta për shkak të dyshimit se është kryer shkelje.
  1. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility