Седница бр.17 – 08.05.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 08.05.2015 година (петок), со почеток во 13:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 08.05.2015 година (петок), со почеток во 13:00 часот…

Д н е в е н    р е д

1. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.04.2015 година.

2. Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година.

3. Предлог – Листа на информации од јавен карактер на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

4. Информација за доставени договори за ангажирани лица и изјави за исплатени средства врз основа на склучените договори од Друштвото за радио дифузија „ДИ-ЏЕЈ Славе“ ДООЕЛ Струга.

5. Предлог – Одлука за одобрување средства за овозможување пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.

6. Разно.

 

 Accessibility

Accessibility