Седница бр. 17 – 09.05.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.04.2022 година.
  2. Предлог за донесување на одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022-ра година.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот СКУПИ КАБЛЕ од Скопје, за прекршување на член 141 од ЗАВМУ.
  4. Информација во врска со доставено Барање од Здружението на регионални и локални   ТВ станици – Медиум Објектив, со предлог заклучок.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility