Седница бр.17 – 18.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја одржа на 18.04.2024 година (четврток) со почеток во 14:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.04.2024 година.
  2. Предлог-одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.0802-89 од 15.03.2024г. за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПРО-ФМ ДОО Гостивар.
  3. Втор извештај од мониторингот на предизборниот период – од 8 март до 3 април 2024  година.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility