Седница бр.17 – 20.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 20.03.2018 година (вторник), со почеток во 14:00 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.03.2018 година.
  2. Нацрт-годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година.
  3. Предлог-одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересирана страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на регионално ниво – подрачје на градот Скопје.
  4. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола на радиодифузер.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility