Седница бр.17 – 21.04.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја одржа на 21.04.2020 година со почеток во 12:15 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.04.2020 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јануари до 31 март 2020 година.
  3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавкауслуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.
  4. Разно


Accessibility

Accessibility