Седница бр.17 – 29.05.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја одржа на 29.05.2023 година (понеделник) со почеток во 14:20 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.05.2023 година.
  2. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – услуга: Одржување на хигиена.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility