Седница бр.18 – 06.05.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја одржа на 6.05.2020 година со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 21.04.2020 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 21.04.2020 година.
  3. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.04.2020 година.
  4. Предлог за изрекување мерка на Т РД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став З од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  5. Предлог за изрекување мерка на трд ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став З од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  6. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за 2020 година.
  7. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка— услуга: Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за елекгронски регистар на јавни комуникациски мрежи”.
  9. Разно.

 Accessibility

Accessibility