Седница бр. 18 – 16.05.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја одржа на 16.05.2022 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.05.2022 година.
  2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за ТВ емитување на ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје, бр.08-778 од 13.05.2015 година.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје, бр.08-78 од 05.01.2015 година.
  4. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга, бр.08-234 од 30.04.2019 година.
  5. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  6. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
  8. Предлог за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – услуга: Одржување на софтвер на системот за мониторирање на радио и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ.
  9. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите.
  10. Разно.


Accessibility

Accessibility