Seanca nr. 18 – 16.05.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 18-të e mbajti me datë 16.05.2022 me fillim prej ora 13:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 17-тë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 09.05.2022.
  2. Propozim për inicim të prosedurës për heqjen e lejes për transmetim TV ndaj SHTR TV SHENJA SHPKNJP Shkup, nr.08-778 nga 13.05.2015.
  3. Propozim për inicim të procedurës për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR RADIO HIT FM SHPKNJP Shkup, nr.08-78 nga 05.01.2015.
  4. Propozim për inicim të procedurës për heqjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR JON-RADIO SHPK Strug, nr.08-234 nga 30.04.2019.
  5. Propozim për inicim të procedurës kundërvajtëse ndaj SHTR G-ТV ТЕLEVIZION SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 nga LSHMAAV-ja.
  6. Propozim për inicim të procedurës kundërvajtëse ndaj SHTR TV DUE Nazmi SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 nga LSHMAAV-ja.
  7. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR G-ТV ТЕLEVIZION SHPKNJP Gostivar për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV-ja.
  8. Propozim për sugurimin e mjeteve të nevojshme për realizim të kontratës për furnizim publik – shërbime: Mirëmbajtja e softuerit të sistemit për monitorim të radios dhe shërbimeve TV dhe mbikëqyrja e ORRPKE-së.

Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës – Analiza e hulumtimit të çështjeve gjinore dhe mënyra e prezantimit dhe përfaqësimi i grave dhe burrave në programet e transmetuesveAccessibility

Accessibility