Седница бр.18 – 21.05.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 21.05.2015 година (четврток), со почеток во 13:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 21.05.2015 година (четврток), со почеток во 13:00 часот…

Д н е в е н    р е д

1. Усвојување на Записникот од првото продолжение на 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 08.05.2015 година.

2. Усвојување на Записникот од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.05.2015 година.

3. Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-579/1 од 23.01.2015 година.

4. Предлог – Одлука за промена во сопственичката структура на Трговското Радио-Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола. 

5. Предлог – Стратегија за управување со ризици.

6. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Ангажирање на Биро за преведување.

7. Разно.Accessibility

Accessibility