Седница бр.18 – 23.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја одржа на 23.04.2024 година (вторник), со почеток во 12:00 часот во просториите на Агенцијата.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.04.2024 година.
  2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 1 јануари до 31 март 2024 година.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД „КЛАН МАЦЕДОНИА“ ДООЕЛ експорт-импорт – Сарај, Скопје за прекршување на член 75 став 1, а во врска со член 75 став 4 алинеја 1 од Изборниот законик.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility