Seanca nr18-të – 23.04.2024

Agjencisa për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 18-të e mbajti me datë 23.4.2024, e cila u mbajtë  me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 17-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 18.04.2024.
  2. Shqyrtim i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 janar deri më 31 mars 2024.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër „KLAN MAKEDONIJA“ SHPKNJP eksport-import – Saraj, Shkup për shkelje të nenit 75 paragrafi 1, dhe në lidhje me nenin 75 paragrafi 4 (nënparagrafi) 1 nga Kodi zgjedhor.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility