Седница бр. 19 од 31.03.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 19-та седница за 31.03.2014 година (понеделник), со почеток во 12 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја закажува 19-та седница за 31.03.2014 година (понеделник), со почеток во 12 часот.

 

Дневен ред

 


1.  Усвојување на Записникот од 18-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.03.2014 година.  

2.  Предлог-Одговор на Барањето на ТРД ТВ Алсат-М (наш број 03-1770/1 од 24.03.2014 година).

3.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново, емитувана на 24 и на 25 март 2014 година.

4.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 март 2014 година. (прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик).

5.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 март 2014 година (прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик).

6.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, емитувана на 25 и на 27 март 2014 година.  

7.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на  Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 26 март 2014 година.  

8.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 27 март 2014 година.

9. Информација за отворена и заклучена стечајна постапка на ЕВРОСТИЛ ДООЕЛ Крива Паланка и отворена ликвидациона постапка на КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ Росоман.  

10.  Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за дел од семејните домаќинства на обврзниците од село Буковиќ, општина Сарај, со предлог–одлука.

11.  Барање бр. 11-203 од 26.03.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 8 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

12.  Барање бр. 11-203 од 26.03.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет програмски сервиси бр. 3 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола.

13.  Барање бр.11-204 од 27.03.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 15 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.

14.  Разно.            Accessibility

Accessibility