Седница бр.19 – 06.05.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одржана 19-та седница ја одржа на 06.05.2020 година со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.05.2020 година.
  2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка— стока: Заштитни средства за превенција од Коронавирусот.
  3. Разно

 Accessibility

Accessibility