Седница бр. 19 – 17.05.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја одржа на 17.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.05.2022 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО бр.08-234 од 30.04.2019 година.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility