Седница бр.19 – 25.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја одржа на 25.04.2024 година (четврток) со почеток во 20:00 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.04.2024 година.
  2. Предлог-упатство за измена и дополнување на Упатството за радиодифузерите за Претседателските и за Парламентарните избори 2024.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД „КЛАН МАЦЕДОНИА“ ДООЕЛ експорт-импорт – Сарај, Скопје за прекршување на член 76б од Изборниот законик.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility