Седница бр. 2 од 09.01.2013


2-та седница на Советот за радиодифузија од 09.01.2013 ( среда) со почеток во 11:00 часот

 

Дневен ред

 

1.Усвојување на Записникот од 59-та седница одржана на 08.12.2012 година.

2. Информација за ТРД Монако – Радио Сити ФМ ДООЕЛ Куманово, по иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје, емитуван на 4 декември 2012 година.

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Сител ДООЕЛ – Скопје, емитуван на 3 декември 2012 година.

 5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје, емитуван на 3 декември 2012 година.

 6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МРТ1 на ЈП МРТ, емитуван на 3 декември 2012 година.

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МРТ2 на ЈП МРТ,  емитуван на 3 декември 2012 година.

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитуван на 3 декември 2012 година.

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво РФМ, ДООЕЛ Скопје, емитуван на 26 ноември 2012 година.

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит ДООЕЛ, село Арачиново, емитуван на 27 ноември 2012 година.

11. Извештај од од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД РАДИО ВАТ ДОО,Скопје, eмитуван на 27 ноември 2012 година.

12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Непрофитна радиодифузна организациона единица Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – Универзитет Св. “Кирил и Методиј” Скопје, емитуван на 27 ноември 2012 година.

13.Разно.

 Accessibility

Accessibility