Seanca nr. 2 më datë 09.01.2013


Seanca e 2-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 09.01.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 59-të e mbajtur më 08.12.2012

 

2. Informacion lidhur me SHTR Monako- Radio Siti  FM- Kumanovë, pas  procedurave të nisura për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive

 

3. Raport nga monitorimi i servisit programorë të SHTR TELEVIZIONI MAKPETROL-Shkup, transmetuar më 4 dhjetor 2012

 

4. Raport nga monitorimi i servisit programorë të SHTR Sitel – Shkup, transmetuar më 3 dhjetor 2012

 

5. Raport nga monitorimi i servisit programorë të SHTR KANAL 5 – Shkup, transmetuar më 3 dhjetor 2012

 

6. Raport nga monitorimi i servisit programorë MRT1 të  NP MRT, transmetuar më 3 dhjetoer 2012

 

7. Raport nga monitorimi i servisit programorë MRT2 të NP MRT, transmetuar më 3 dhjetor 2012

 

8. Raport nga monitorimi i servisit programorë të SHTR Alsat – Shkup, transmetuar më 3 dhjetor 2012

 

9. Raport nga monitorimi i servisit programorë  të  Shoqatës tregtare  radodifuzive RFM – Shkup, transmetuar më 26 nëntor 2012

 

10. Raoprt nga monitorimi i servisit programorë të Shhoqatës tregtare radiodifuzive ARAÇINË-fshati Araçinovë , transmetuar më 27 nëntor 2012

 

11. Raport nga monitorimi i  servisit programorë të SHTR RADIO VAT-Shkup, transmetuar më 27 nëntor 2012

 

12. Raport nga monitorimi i servisit programorë  të njësitit organizativ radiodifuziv  jofitimprurës  radio Universitar Studenti FM 92.9- Universiteti  Shën.” Kirili dhe Metodi”-Shkup transmetuar më27 nëntor 2012

 

13. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility