Седница бр.2 – 11.01.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја одржа на 11.01.2024 година (четврток) со почеток во 14:05 часот преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.01.2024 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.01.2024 година.
  3. Предлог-одлука за зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2024 година.
  4. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп.
  5. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговско Радиодифузно друштво за радио активности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility