Седница бр.2 – 23.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 23.01.2019 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.01.2018 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување.
  3. Приговор бр.04-80/9 од 18.01.2019 година.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility