Седница бр.2 – 24.01.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 24.01.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на предлог-записник од првото продолжение на 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 11.01.2018 година.

2.  Усвојување на предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.01.2018 година.

3. Предлог-одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018-та година.

4. Информација во врска со доставените Барања на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје.

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Дигитален сертификат.

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Авионски билети.

7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Ревизорски услуги.

8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Антивирусен софтвер.

9. Разно.Accessibility

Accessibility