Седница бр. 20 – 04.06.2015

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 04.06.2015 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н   р е д

 1. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.05.2015 година.

2. Предлог – Стратегија за развој на информатички и комуникациски технологии и акциски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-2018 година.

3. Предлог – Одлука за отпис на движни ствари на Агенцијата и Предлог – Одлука за давање движни ствари на трајно користење без надомест.

4. Информација за констатирано прекршување на член 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од страна на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид и ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.

5. Предлог – Одлука за набавка на оптички и коаксијален кабел за потребите на деловниот објект „Палата Панко Брашнаров“.

6. Барање бр.04-3712/1 од 01.06.2015 година поднесено од Арѓенд Џелили.

7. Разно.Accessibility

Accessibility