Седница бр.20 – 14.05.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја одржа на 14.05.2020 година со почеток во 14:05 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.05.2020 година.
  2. Предлог-решение за прекин на Договорот за вработување со анекси поради возраст на работник и донесување на Одлука за отпремнина при одење во пензија.
  3. Разно


Accessibility

Accessibility