Седница бр. 20 – 20.05.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 20.05.2022 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.05.2022 година.
  2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје бр.08-78 од 05.01.2015 година.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против ТРД ТВ СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 53 став 2 од ЗААВМУ.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип за прекршување на член 15 став 5 од Законот за медиуми.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility